Obchodné podmienky


1. Základné ustanovenie a pojmy

1.1 Prevádzkovateľom prevádzky, portálu www.masazebb.sk s rezervačným systémom je spoločnosť Masážne centrum s.r.o.:

Masážne centrum s.r.o.
Javornícka6169/31
974 11 Banská Bystrica
IČO: 36753360
(ďalej len Prevádzkovateľ)

1.2 Prevádzkovateľ aktuálne prevádzkuje prevádzku Masážneho centra na Hornej ulici 2 v Banskej Bystrici.

1.3 Využívanie služieb Masážneho centra je dobrovoľné.

1.4 Zákazník služieb, používateľ Portálu je akákoľvek osoba, ktorá má záujem o informácie, tovar alebo služby nachádzajúcich sa na Portáloch Prevádzkovateľa. Používateľ registráciou akceptuje všeobecné obchodné podmienky spolu so špecifickými obchodnými podmienkami pre jednotlivé Portály, ktoré využíva a zaväzuje sa ich dodržiavať.

2. Registrácia

2.1 Prístup do rezervačného systému na horeuvedenom portále je podmienený registráciou.

2.2 Registračné údaje budú slúžiť pre rezerváciu termínu a zasielanie, obchodných ponúk, ktoré budú Používateľovi automaticky zasielané na e-mailovú adresu uvedenú v registrácii.

2.3 Po úspešnej registrácii bude Používateľovi vytvorený virtuálny účet a na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii bude doručená e-mail správa, ktorá obsahuje prístup do rezervačného systému.

3. Pravidlá používania

3.1 Pri registrácií je Používateľ povinný poskytnúť o sebe pravdivé informácie, ktoré sa následne budú používať pri komunikácií s ním.

3.2 O zmene registračných údajov musí Používateľ upovedomiť Prevádzkovateľa okamžite tým spôsobom, že si po prihlásení aktualizuje osobné svoje údaje vo virtuálnom účte.

3.3 Používateľ je povinný informovať Prevádzkovateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu ohroziť zdravie používateľa, pri vykonávaní služby, masáže.

3.4 V prípade ak používateľ znemožní svojou neprítomnosťou alebo svojím meškaním väčším ako 5 minút od začiatku stanoveného termínu, vykonanie služby, si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo na sankčný poplatok v plnej cene objednanej služby .

Termín, bez sankčného poplatku môžete zrušiť najneskôr 3 hodiny pred službou.

4. Používateľ sa zaväzuje

4.1 Uviesť pravdivé a aktuálne informácie v registrácií o sebe (napríklad o svojom zdravotnom stave, ktoré poškodiť zdravie použivateľa).

4.2 Používateľ zodpovedá Prevádzkovateľovi za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení, resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom formulári.

4.3 Používateľ je povinný uchovávať prístupové meno a heslo do Portálu takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu. V prípade prezradenia prístupového hesla tretím osobám alebo v prípade umiestnenia neautorizovaných doplnkov do rozhrania Portálu vytvorených Používateľom, nenesie Prevádzkovateľ zodpovednosť za zneužitie údajov.

4.4 Účasť v Portále je dobrovoľná a Používateľ má právo od využívania služieb kedykoľvek odstúpiť s okamžitou účinnosťou.

5. Zodpovednosť

5.1 Používateľ zodpovedá za prevádzku vlastného konta a súhlasí, že je zodpovedný za činy každého, kto použije Používateľove prihlasovacie údaje (meno a heslo), za obsah Používateľom publikovaných vecí, alebo za akékoľvek ďalšie prenosy uskutočnené prostredníctvom Portálu.

5.2 Ďalej Používateľ súhlasí, že:

b) nebude sa vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu ani to nepravdivo tvrdiť, alebo akokoľvek inak nesprávne popisovať svoje spojenie s akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou;

c) nebude využívať službu pre ilegálne alebo nemorálne účely;

d) nebude uverejňovať obsah, ktorý poškodzujúce dobré meno inej fyzickej či právnickej osoby.

5.3 V prípade akéhokoľvek porušenia pravidiel používania služieb si vyhradzuje Prevádzkovateľ právo na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť akékoľvek informácie o Používateľovi, ktorý porušuje pravidlá.

5.4 V prípade porušenia akéhokoľvek ustanovenia uvedeného v článku V. sa Používateľ vystavuje riziku trestného stíhania.

5.5 Prevádzkovateľ môže, podľa vlastného uváženia, okamžite ukončiť Používateľovi prístup ku službe, pokiaľ pri prevádzke porušil akýkoľvek bod čl. V týchto všeobecných obchodných podmienok.

6. Obmedzenie zodpovednosti

6.1 Portál nezhromažďujú žiadne osobné údaje, ktoré by mohli identifikovať špecifickú osobu, okrem prípadov, kedy ich táto osoba sama Portálu dobrovoľne poskytne.

6.2 Prevádzkovateľ zaručuje, že získané údaje nie sú predávané ani iným spôsobom sprístupňované tretím osobám.

7. Ukončenie používania služby

7.1 Ukončenie služby Používateľom

Službu môže Používateľ ukončiť kedykoľvek bez udania dôvodu s okamžitou platnosťou od doručenia oznámenia Prevádzkovateľovi. Pokiaľ Používateľ nesúhlasí alebo namieta niečo proti akémukoľvek ustanoveniu týchto všeobecných obchodných podmienok ako i špecifických podmienok Portálu alebo ich neskoršej modifikácií, jediným riešením je okamžite ukončiť používanie služby a informovať Prevádzkovateľa o ukončení. Zároveň Používateľ zašle Prevádzkovateľovi žiadosť o zrušenie registrácie e-mailom, kde uvedie svoje prístupové údaje (meno a heslo). Po overení identity Používateľa, Prevádzkovateľ zruší registráciu Používateľa.

8. Záverečné ustanovenia

8.1 Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Používateľom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami a špecifickými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

8.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto Obchodné podmienky meniť.

8.3 Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1. januára 2018

V Banskej Bystrici dňa 1. mája 2018

Masážne centrum s.r.o.

Copyright © Dandelion by Pexeto