Veľkonočná akcia

Milí klienti,
len v dňoch 19.3. - 20.3.2018, sme pre Vás pripravili Veľkonočné zľavy, na zvýhodnené permanentky, ktoré máme v ponuke.

Permanentka v hodnote 200 € len za 160 €
Permanentka v hodnote 100 € len za 83 €
Permanentka v hodnote 50 € len za 44 €


S pozdravom kolektív Masážneho centra
Podporte nás na facebooku a získajte tak najnovšie informácie z masážneho centra.

Obchodné podmienky


1. Základné ustanovenie a pojmy

1.1 Prevádzkovateľom portálov je spoločnosť Masážne centrum s.r.o.:
Masážne centrum s.r.o.
Horná 2
974 11 Banská Bystrica (ďalej len Prevádzkovateľ)

1.2 Prevádzkovateľ aktuálne prevádzkuje tieto portály: masazebb.sk Ďalej len Portály.

1.3 Používanie portálov je dobrovoľné.

1.4 Používateľ Portálov je akákoľvek osoba, ktorá má záujem o informácie, tovar alebo služby nachádzajúcich sa na Portáloch Prevádzkovateľa. Používateľ registráciou akceptuje všeobecné obchodné podmienky spolu so špecifickými obchodnými podmienkami pre jednotlivé Portály, ktoré využíva a zaväzuje sa ich dodržiavať.

2. Registrácia

2.1 Prístup do privátnych zón na horeuvedených portáloch je podmienený registráciou.

2.2 Registračné údaje budú slúžiť pre spracovanie a tlač daňových dokladov, ktoré budú Používateľovi automaticky zasielané na e-mailovú adresu uvedenú v registrácii po uskutočnení objednávky platených služieb.

2.3 Po úspešnej registrácii bude Používateľovi vytvorený virtuálny účet a na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii bude doručená e-mail správa, ktorá obsahuje aktivačnú linku. Používateľ kliknutím na linku aktivuje svoje konto.

3. Pravidlá používania

3.1 Pri registrácií je Používateľ povinný poskytnúť o sebe pravdivé informácie, ktoré sa následne budú používať pri komunikácií s ním a na ktoré budú vystavované daňové doklady.

3.2 O zmene registračných údajov musí Používateľ upovedomiť Prevádzkovateľa okamžite tým spôsobom, že si po prihlásení aktualizuje osobné svoje údaje vo virtuálnom účte.

3.3 Používateľ je povinný informovať Prevádzkovateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu ohroziť funkčnosť služby.

3.4 V prípade ak používateľ znemožní svojou neprítomnosťou alebo svojím meškaním väčším ako 5 minút od začiatku stanoveného termínu, vykonanie služby, si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo na sankčný poplatok v maximálnej výške 5 €.

4. Používateľ sa zaväzuje

4.1 Uviesť pravdivé a aktuálne informácie v registrácií o sebe (napríklad o svojom zdravotnom stave), prípadne o organizácii a zabezpečiť ich aktualizáciu v prípade potreby.

4.2 Používateľ zodpovedá Prevádzkovateľovi za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení, resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom formulári.

4.3 Používateľ je povinný uchovávať prístupové meno a heslo do Portálov takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu. V prípade prezradenia prístupového hesla tretím osobám alebo v prípade umiestnenia neautorizovaných doplnkov do rozhrania Portálu vytvorených Používateľom, nenesie Prevádzkovateľ zodpovednosť za zneužitie údajov.

4.4 Účasť v Portáloch je dobrovoľná a Používateľ má právo od využívania služieb kedykoľvek odstúpiť s okamžitou účinnosťou.

5. Vlastnícke oprávnenie

5.1 Používateľ udeľuje Prevádzkovateľovi všetky práva k uverejneniu každého zadaného obsahu, textov, obchodných značiek, obchodných mien, zoznamov, ktoré umiestnením na Portáloch autorizuje pre použitie v službe. Súčasne Používateľ zodpovedá za to, že má oprávnenie k používaniu ochranných známok a značiek, ktorých nie je vlastníkom. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek spory vzniknuté porušením autorských práv.

5.2 Značky a mená Portálov môžu Používatelia používať iba v súvislosti s odkazom na daný portál. O takomto použití musí Používateľ informovať Prevádzkovateľa.

6. Zodpovednosť

6.1 Používateľ zodpovedá za prevádzku vlastného konta a súhlasí, že je zodpovedný za činy každého, kto použije Používateľove prihlasovacie údaje (meno a heslo), za obsah Používateľom publikovaných vecí, alebo za akékoľvek ďalšie prenosy uskutočnené prostredníctvom Portálov.

6.2 Ďalej Používateľ súhlasí, že:

a) bude dodržiavať všetky platné zákony a nariadenia pri používaní služby vrátane Zákona o ochrane osobných údajov;

b) nebude sa vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu ani to nepravdivo tvrdiť, alebo akokoľvek inak nesprávne popisovať svoje spojenie s akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou;

c) nebude využívať službu pre ilegálne alebo nemorálne účely;

d) nebude uverejňovať obsah, ktorý poškodzujúce dobré meno inej fyzickej či právnickej osoby.

6.3 V prípade akéhokoľvek porušenia pravidiel používania Portálov si vyhradzuje Prevádzkovateľ právo na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť akékoľvek informácie o Používateľovi, ktorý porušuje pravidlá.

6.4 Používateľ sa zaväzuje, že nebude zverejňovať, propagovať alebo prenášať prostredníctvom služby žiadny nezákonný, znepokojujúci, hanlivý, urážlivý, výhražný, škodlivý, vulgárny, obscénny, nenávidený, rasovo či etnicky orientovaný obsah, ktorý podporuje jednanie vedúce k trestnému činu, občianskej neznášanlivosti, alebo akokoľvek inak porušuje platné zákony alebo nariadenia; alebo akýkoľvek inak nevyhovujúci a nežiadúci materiál každého druhu a povahy.

6.5 Prevádzkovateľ neschvaľuje Používateľov obsah, či inú jeho komunikáciu, zverejnenie, alebo údaje, ani nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek výhražný, hanlivý, obscénny, znepokojujúci alebo urážlivý materiál, ktorý je súčasťou takéhoto obsahu alebo za akýkoľvek zločin, ku ktorému dopomohlo využívanie Portálov Prevádzkovateľa.

6.6 V prípade porušenia akéhokoľvek ustanovenia uvedeného v článku VI. sa Používateľ vystavuje riziku trestného stíhania.

6.7 Ďalej Používateľ súhlasí s tým, že:

a) nebude žiadnym spôsobom podsúvať alebo distribuovať súbory, ktoré obsahujú vírusy, poškodené súbory alebo akýkoľvek podobný software alebo programy, ktoré by mohli poškodiť činnosť počítača niekoho iného;

b) nebude zasahovať alebo narúšať siete spojené so službami;

c) nebude používať žiadne zariadenia, software alebo program, alebo za pomoci iných prostriedkov sa nebude pokúšať zasahovať a narúšať riadnu prevádzku Portálov, služby a/alebo akékoľvek transakcie, ktorú tieto Portály ponúkajú;

d) neurobí nič, čo by spôsobilo nezmyselnú a neprimerane veľkú záťaž na technológii Prevádzkovateľa.

6.8 Tým, že Používateľ má prístup k službe, vyjadruje svoj súhlas, že pri používaní Portálov bude používať len prostriedky, ktoré mu poskytuje Prevádzkovateľ alebo spoločnosť poverená Prevádzkovateľom. Používateľ taktiež súhlasí, že nebude používať žiadne automatizované prostriedky (napr. agentov, roboty, scripty alebo spiders) a to zo žiadneho dôvodu.

6.9 Porušenie autorských práv tretej strany.

V prípade, že Používateľ zverejní alebo sprístupní informácie alebo iný materiál, ktorý porušuje autorské práva tretej strany, môže Prevádzkovateľ, ukončiť prístup k jeho službám. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté takýmto spôsobom.

6.10 Prevádzkovateľ môže, podľa vlastného uváženia, okamžite ukončiť Používateľovi prístup ku službe, pokiaľ pri prevádzke porušil akýkoľvek bod čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.

7. Obmedzenie zodpovednosti

7.1 Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosti za žiadne škody spôsobené stratou zisku, využívaním údajov a iného nehmotného majetku alebo za všetky nepriame, škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo neschopnosti používať Portály alebo kvôli neoprávnenému prístupu a to i vtedy, pokiaľ bol Prevádzkovateľ upozornený na možnosť týchto škôd.

8. Ochrana osobných údajov

8.1 Ochrana údajov na Portáloch

Portály nezhromažďujú žiadne osobné údaje, ktoré by mohli identifikovať špecifickú osobu, okrem prípadov, kedy ich táto osoba sama Portálu dobrovoľne poskytne.

8.2 Prevádzkovateľ zaručuje, že získané údaje nie sú predávané ani iným spôsobom sprístupňované tretím osobám. Výnimkou sú údaje, ktoré Používateľ nechá voľne prístupné pre návštevníkov Portálov.

8.3 Odoslaním údajov, vyžadujúcich pri registrácií do Portálov vyjadruje Používateľ súhlas so spracovaním osobných údajov v znení Zákona č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

9. Ukončenie používania služby

9.1 Ukončenie služby Používateľom

Službu môže Používateľ ukončiť kedykoľvek bez udania dôvodu s okamžitou platnosťou od doručenia oznámenia Prevádzkovateľovi. Pokiaľ Používateľ nesúhlasí alebo namieta niečo proti akémukoľvek ustanoveniu týchto všeobecných obchodných podmienok ako i špecifických podmienok Portálov alebo ich neskoršej modifikácií, jediným riešením je okamžite ukončiť používanie služby a informovať Prevádzkovateľa o ukončení. Zároveň Používateľ zašle Prevádzkovateľovi žiadosť o zrušenie registrácie e-mailom, kde uvedie svoje prístupové údaje (meno a heslo). Po overení identity Používateľa, Prevádzkovateľ zruší registráciu Používateľa.

9.2 Ukončenie služby Prevádzkovateľom

Prevádzkovateľ môže ukončiť Používateľovu registráciu okamžite:

a) tým, že Používateľovi doručí oznámenie o ukončení. Používateľ súhlasí, že na základe ukončenia podľa tohto bodu pravidiel, Prevádzkovateľ vyplatí zostávajúcu (alikvotnú) časť zaplatenej služby za rozdiel medzi predplateným obdobím a skutočne realizovaným obdobím, kedy Používateľ službu využíval, prípadne vráti Používateľovi späť neminuté kredity z osobného virtuálneho účtu. Používateľ nemá nárok na vrátenie kreditu, ktorý získal ako bonus pri dobíjaní kreditov a promo akciách.

b) V prípade, že Používateľ porušil tieto pravidlá a toto porušenie sa nedá napraviť alebo toto porušenie nebolo odstránené do 5 dní, alebo pokiaľ sa Používateľ stal platobne neschopným/nesolventným podľa Zákona o platobnej neschopnosti.

9.3 Na základe ukončenia poskytovania služby

V prípade ukončenia poskytovania služby (po uplynutí predplateného obdobia), je právo Používateľa využívať službu okamžite zrušené a Používateľ súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ môže vymazať všetky materiály, obsah v jeho konte a zablokovať ďalší prístup k týmto údajom.

10. Záverečné ustanovenia

10.1 Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Používateľom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami a špecifickými podmienkami jednotlivých Portálov sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

10.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto Obchodné podmienky meniť.

10.3 Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1. januára 2011

V Banskej Bystrici dňa 1. januára 2011

Masážne centrum s.r.o.

© Copyright Masážne centrum s.r.o.